Certifikace ISO

Získané certifikáty

9001
14001

Politika IMS

LAŠEK spol. s r.o. je společnost zaměřená především na skladování a logistiku a dále zahraniční a vnitrostátní silniční motorovou dopravou dle CZ NACE 52290 (Ostatní vedlejší činnosti v dopravě), 49410 (Silniční nákladní doprava). Své činnosti společnost obchoduje dalším obchodním subjektům. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených lokalit, samospráva a státní správa.

Sídlo společnosti je U Sirkárny 658, Č. Budějovice. Dalšími provozovnami je areál B (U Sirkárny K/1118/27, U Sirkárny K/1126/1, Č. Budějovice) a areál C (Pekárenská 584, České Budějovice) v průmyslové zóně Českých Budějovic

Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (dále jen integrovaný systém managementu, IMS).

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování vyžadujeme také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto vhodně přenášet na obchodní partnery.

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení vlivu negativních environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik.

Vedení společnosti považuje systém za neustále se rozvíjející součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality i environmentu při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, tak i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

V Českých Budějovicích 1. 1. 2018


Ing. Jiří Lašek - jednatel