Alkoholizmus Príznaky Český Těšín

  1. Comprar Doxepin Generico Barato En Linea El Acosta De Arriba: Cílem tohoto přehledu je doplnit důkazy o účincích probiotik na růst dítěte bez ohledu na věk, typ probiotických bakterií nebo nutriční stav dětí
  2. Atomoxetine Bestellen Online | Atomoxetine Rezeptfrei Bestellen Solingen - Narodila se v Bayonne a vyrůstala v Nutley a za poslední dvě desetiletí volala East Rutherford domů
  3. Acquistare Losartan Online | Acquistare Losartan Senza Ricetta A Basso Costo Silvestri Nell'emilia: Abcd1 delece indukovaná mitochondriální dysfunkce je korigována SAHA, implikace pro adrenoleukodystrofii

Revmatismus

Zakup Reglan - Kupić metoclopramide Najniższą Cenę Ruda Śląska
Studie s pozitivním účinkem na výsledky orálního zdraví
Septilin 60pillen Generika In Deutschland Rezeptfrei Kaufen Online Kleve
Pro ilustraci skutečné hodnoty Mikropulzového laseru zvažte následující dva případy
Záchranný personál by měl být obeznámen s konstrukčním návrhem uzavřeného prostoru

Transformace vědomí příznaky

Kjøp Levothyroxine 200mcg, 100mcg, 50mcg Online Lovligt Stord
V některých případech se operace CABG provádí bez použití stroje srdce a plic a zatímco vaše srdce stále bije
Venta De Claritin Sin Receta La Salcedo
Velikosti efektů jsou doprovázeny jejich 95% intervaly spolehlivosti
Imdur Reseptfritt På Nett I Norge Stathelle

GDPR

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto Vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů dbáme v naší společnosti na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě plnění smluvních povinností, zákona nebo oprávněného zájmu. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo smluvní nebo zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

S ohledem na účel zpracování osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, popř. po dobu nám stanovenou zákonem, zpravidla však po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Následně jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů Vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu informovat. Podrobnější informaci o délce zpracování konkrétních osobních údajů, Vám poskytneme na vyžádání.

K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty, kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle nařízení GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Vždy však předáváme osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Seznam těchto subjektů Vám v případě zájmu zašleme.

Dle platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte následující práva:

– právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme
– právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné
– v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
– právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou
– kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
– máte též právo na přenositelnost údajů v případě, kdy byste měli zájem předat jinému správci Vaše údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: LAŠEK, spol. s r.o., LAŠEK TRANSPORT s.r.o., U Sirkárny 658, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice

LAŠEK, spol. s r.o.

LAŠEK TRANSPORT s.r.o.